เปิดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ (พอ.สว.) ณ โรงเรียนเทศบาลช่องลม

You may also like...