ผู้บริหารสถานศึกษา

บุคลากร โรงเรียนเทศบาลช่องลม

ดร.รสริน เต็มปลื้ม

ผู้บริหารโรงเรียน

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) เกียรตินิยมอันดับ 2 สถาบันราชภัฏกำแพงเพชร
ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลกประกาศนียบัตรบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ปริญญาเอก สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก

ประวัติการทำงาน

ปี พ.ศ. 2545-2548      อาจารย์พิเศษ โปรแกรมภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ปี พ.ศ. 2548-2550      ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย  โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก

ปี พ.ศ. 2550-2554      ตำแหน่ง ครู คศ.1  โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก

ปี พ.ศ. 2554-2559      ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะ ชำนาญการ

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก

ปี พ.ศ. 2559-ปัจจุบัน   ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะ ชำนาญการ

โรงเรียนเทศบาลช่องลม ตำบลช่องลม  อำเภอลานกระบือ  จังหวัดกำแพงเพชร

 

รางวัลเกียรติยศที่ได้รับ

โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2556
โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

 

เป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่มีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณดีเด่น ได้รับรางวัล เข็มทอง ของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
ปีการศึกษา 2556

รางวัล “ครูชุมชน คนสร้างชาติ” ประจำปี พ.ศ. 2555
ของ สำนักหนังสือพิมพ์ข่าวผู้นำ

รางวัล “การบริหารจัดการสถานศึกษา ด้านการศึกษา ดีเด่น” ประจำปี พ.ศ. 2558
ของ เทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก