วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

“โรงเรียนเทศบาลช่องลมบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยพลังประชารัฐ มีความพร้อมด้านปัจจัยให้ผู้เรียนมีคุณภาพสู่อาเซียน”

พันธกิจ

1. ส่งเสริมและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีศักยภาพ
2. ปรับปรุงและพัฒนาปัจจัยให้เอื้อต่อการเรียนรู้
3. ส่งเสริมการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานการพัฒนาท้องถิ่นโดยประชารัฐ
4. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพสู่อาเซียน
5. ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง