ประวัติโรงเรียนเทศบาลช่องลม

ประวัติโรงเรียนเทศบาลช่องลม

          โรงเรียนเทศบาลช่องลม เป็นโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลช่องลม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 90 หมู่ที่ 6 ตำบลช่องลม อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร บนพื้นที่ 35 ไร่ โดยได้ซื้อที่ดินแปลงนี้ มาเป็นสำนักงานของสำนักงานเทศบาลตำบลช่องลม โดย นายเฉลา  สงขัย นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลช่องลม เป็นผู้ซื้อที่ดิน และได้ดำเนินการจัดตั้งโรงเรียนเทศบาลช่องลมขึ้น  ตามประกาศเทศบาลตำบลช่องลม ตั้งแต่วันที่  10 มกราคม 2554  ปัจจุบันโรงเรียนเทศบาลเทศบาลช่องลม เปิดทำการสอนในระดับอนุบาล 1–3 และ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1–5 มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด 245 คน โดยมี นางสาวรสริน  เต็มปลื้ม  เป็นผู้อำนวยการสถานศึกษา มีพนักงานครู (ข้าราชการ) จำนวน 6 คน พนักงานจ้างตำแหน่ง ครูผู้สอน จำนวน 13 คน พนักงานสนับสนุนการสอน จำนวน 1 คน พนักงานจ้าง ตำแหน่ง แม่บ้าน 2 คน นักการภารโรง 2 คน และพนักงานขับรถ 1 คน รวมบุคคลากรทั้งสิ้น 26 คน

 

คำขวัญโรงเรียน
เรียนดี กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม นำชุมชน

ปรัชญาของโรงเรียน
ปาว ธเนน เสยฺโย แปลว่า มีปัญญาประเสริฐกว่าทรัพย์

สีประจำโรงเรียน
“แดง – ขาว ”