ทำเนียบผู้บริหารสถานศึกษา

โรงเรียนเทศบาลช่องลมเทศบาลตำบลช่องลม อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร

2554 – 2555

นายศุภโชค       แก้วแดง หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา 7รักษาการณ์ในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

2555 – 2558

นายวีระชัย       กล่ำใจดี อำนวยการกองการศึกษาและรักษาการณ์ในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

2558 – 2559

นายบรรดิษฐ์  ม่วงอ่อง ผู้อำนวยการสถานศึกษา

2559 – ปัจจุบัน

นางสาวรสริน  เต็มปลื้ม ผู้อำนวยการสถานศึกษา