ตราโรงเรียน

ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียนเทศบาลช่องลม

ความหมายของตราสัญลักษณ์

ธงชาติ หมายถึง ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

เพชรและกำแพง หมายถึง จังหวัดกำแพงเพชร

ป่องควัน หมายถึง บ่อน้ำมันลานกระบือ

ม้าและพระพายโบกพัด หมายถึง เทศบาลตำบลช่องลม

        เป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียนเทศบาลช่องลมที่บ่งบอกความเป็นชาติไทย ทุกคนมีศาสนาที่นับถือซึ่งทุกศาสนาสอนให้เป็นคนดี ยกย่องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ นำไปสู่ความรู้ ความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรือง ดั่งเพชรที่แข็งแกร่งและงดงาม มีม้าและพระพายโบกพัดส่องนำทางไปสู่การเรียนรู้ที่นำกลับมาพัฒนาชุมชน