ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป

       โรงเรียนเทศบาลช่องลม เป็นโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลช่องลม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 90 หมู่ที่ 6 ตำบลช่องลม อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร บนพื้นที่ 35 ไร่ โดยได้ซื้อที่ดินแปลงนี้ มาเป็นสำนักงานของสำนักงานเทศบาลตำบลช่องลม โดย นายเฉลา  สงขัย นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลช่องลม เป็นผู้ซื้อที่ดิน และได้ดำเนินการจัดตั้งโรงเรียนเทศบาลช่องลมขึ้นตามประกาศเทศบาลตำบลช่องลม ตั้งแต่วันที่  10 มกราคม 2554  ปัจจุบันโรงเรียนเทศบาลเทศบาลช่องลม เปิดทำการสอนในระดับอนุบาล 1–3 และ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1–5 มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด 245 คน โดยมี นางสาวรสริน  เต็มปลื้ม  เป็นผู้อำนวยการสถานศึกษา มีพนักงานครู (ข้าราชการ) จำนวน 6 คน พนักงานจ้างตำแหน่ง ครูผู้สอน จำนวน 13 คน พนักงานสนับสนุนการสอน จำนวน 1 คน พนักงานจ้าง ตำแหน่ง แม่บ้าน 2 คน นักการภารโรง 2 คน และพนักงานขับรถ 1 คน รวมบุคคลากรทั้งสิ้น 26 คน

คำขวัญโรงเรียน
เรียนดี กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม นำชุมชน

ปรัชญาของโรงเรียน
ปาว ธเนน เสยฺโย แปลว่า มีปัญญาประเสริฐกว่าทรัพย์

สีประจำโรงเรียน
“แดง – ขาว ”

วิสัยทัศน์

“โรงเรียนเทศบาลช่องลมบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยพลังประชารัฐ มีความพร้อมด้านปัจจัยให้ผู้เรียนมีคุณภาพสู่อาเซียน”

พันธกิจ

1. ส่งเสริมและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีศักยภาพ
2. ปรับปรุงและพัฒนาปัจจัยให้เอื้อต่อการเรียนรู้
3. ส่งเสริมการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานการพัฒนาท้องถิ่นโดยประชารัฐ
4. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพสู่อาเซียน
5. ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียนเทศบาลช่องลม

ความหมายของตราสัญลักษณ์
         ธงชาติ หมายถึง ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
         เพชรและกำแพง หมายถึง จังหวัดกำแพงเพชร
         ป่องควัน หมายถึง บ่อน้ำมันลานกระบือ
         ม้าและพระพายโบกพัด หมายถึง เทศบาลตำบลช่องลม

         เป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียนเทศบาลช่องลมที่บ่งบอกความเป็นชาติไทย ทุกคนมีศาสนาที่นับถือซึ่งทุกศาสนาสอนให้เป็นคนดี ยกย่องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ นำไปสู่ความรู้ ความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรือง ดั่งเพชรที่แข็งแกร่งและงดงาม มีม้าและพระพายโบกพัดส่องนำทางไปสู่การเรียนรู้ที่นำกลับมาพัฒนาชุมชน