กำหนดพื้นที่เสี่ยง เพื่อเฝ้าระวังผู้เดินทางเข้าพื้นที่ฯ

You may also like...